اتوماسيون اداري فرزين

گروه مهندسي آي كن

شهرداري اروميه
                        
Version 9.3.1
كد شناسائي
كد عبور
رمز ورود به اتوماسیون اداری شهرداری را فراموش کرده ام